Dunavom kroz Srbiju

vida reklama

Pozicija Republike Srbije

Pozicija Republike Srbije za učešće u izradi sveobuhvatne strategije EU za region Dunava.

karta-dunava

(Ovaj dokument usvojila je Vlada Republike Srbije 10. juna 2010.godine)

Sveobuhvatna strategija EU za Dunavski region biće bazirana na tri stuba:

  • uspostavljanju sistema bezbedne plovidbe i razvoju transporta i prateće infrastrukture,
  • zaštiti životne sredine i održivom korišćenju prirodnog bogatstva i
  • ekonomskom razvoju i jačanju regionalne saradnje i partnerstva u regionu Podunavlja.

Srbija je predložila uvođenje još dva stuba strategije:

  • sigurnost i vladavina prava i
  • ekonomija znanja.

Prvi nacrt strategije EU sa akcionim planom je interno prezentovan zemljama koje učestvuju u njegovoj izradi, a u toku jula su organizovane bilateralne konsultacije sa svakom podunavskom zemljom pojedinačno.

Konferencija u Ulmu (Nemačka), koja je održana 1. i 2. februara 2010. godine, bila je prva velika konferencija posvećena strategiji. Na njoj su promovisane i dve ideje Srbije: Dunavski samit mladih za vreme EXIT festivala koji je održan sredinom jula 2010. u Novom Sadu (tvrđava Petrovaradin) i konferencija o finansiranju projekata Dunavske strategije na jesen u Beogradu, koja je održana 27. septembra.

dunav-reka pecanje-dunav

Evropska komisija se u izradi ove strategije do sada pridržavala tri principa: da neće biti dozvoljeno kreiranje novih zakonskih okvira, novih institucija, niti će biti obezbeđena dodatna finansijska sredstva za ovu inicijativu, kako bi se na najbolji način iskoristili postojeći resursi.

Značaj učešća Republike Srbije u izradi Zajedničke sveobuhvatne strategije za zemlje dunavskog sliva

Republika Srbija ima veliki značaj u budućem ostvarivanju ciljeva Zajedničke sveobuhvatne strategije za zemlje dunavskog sliva (u daljem tekstu: Strategija). Uključivanjem Republike Srbije u izradu ove strategije i njenom kasnijom primenom, doprineće se: jačanju ekonomije, integraciji sektorskih politika Republike Srbije u razvojne planove EU, pospešivanju bilateralne i multilateralne saradnje Republike Srbije sa svim zemljama dunavskog sliva. Svojim učešćem u procesu izrade i kasnijom primenom Strategije, Republika Srbija potvrđuje svoje strateško opredeljenje za punopravnim članstvom u Evropskoj uniji.

Opšti cilj: Korišćenje potencijala Dunava kao značajnog resursa za održivi razvoj Republike Srbije.

Prioritetne oblasti:

  • Razvoj transporta, energetike i informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) duž čitavog toka Dunava;
  • Zaštita životne sredine i održivo korišćenje prirodnog bogatstva u slivu reke Dunav;
  • Ekonomski razvoj i jačanje regionalne saradnje i partnerstva u regionu Podunavlja;
  • Uspostavljanje sistema sigurne plovidbe i afirmacija principa vladavine prava u slivu reke Dunav;
  • Stvaranje ekonomije znanja kroz saradnju u regionu Podunavlja i aktivna uloga nauke u postizanju ciljeva Strategije.

www.dunavskastrategija.rs

foto : RINUS arhiva

travel market

garmin

 

rinus-logo

gros inox

 

rinus-logo

 

narval logo teget